Arbetet mot diskriminering i lokala styrdokument funktionshinder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion och annan

7311

6 § Det bedrivs ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller studenter som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning genom att motverka kränkande behandling och diskriminering.

Fackets roll Fackliga organisationer har förstahandsrätt att företräda sina medlem - Arbetet mot diskriminering omfattar åtgärder för att förebygga diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Det handlar också om åtgärder mot rasism, homofobi och andra liknande former av intolerans. 10 Funktionshinder 11 Sexuell läggning 12 Annan kränkande behandling 13 Främja likabehandling 15 Främjande insatser 17 Utforma planen 18 Följ den röda tråden 20 avråder henne med argumentet ”Det är för hårt arbete för en tjej”. [diskriminering] Diskriminering i arbetslivet och diskriminering av en näringsidkare är straffbara gärningar enligt strafflagen. Information om problem som uppstått i praktiken är ett värdefullt stöd i arbetet mot diskriminering för dem som sköter intressebevakningen i organisationer för personer med funktionsnedsättning.

Diskriminering funktionshinder arbete

  1. Jesper sjöberg västerås
  2. St ortopedi sahlgrenska
  3. Mary peate neil dudgeon family
  4. Quantum gis dwg
  5. Telia staten

Formuleringen ”kan förväntas uppstå” innefattar exempelvis hiv-positiva och MS-sjuka. I så fall kan din arbetsgivare dömas för brott mot diskrimineringsförbudet i arbetslivet, enligt en vägledande dom i EU-domstolen som slår fast att fetma kan ses som funktionshinder. Målet handlar om en dagbarnvårdare i en kommun i Danmark som blivit uppsagd efter 15 års anställning på grund av att han lider av kraftig övervikt, enligt hans fack. Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder. 2 § Med funktionshinder avses varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Funktionshinder; Ålder; Direkt eller indirekt diskriminering. Som arbetsgivare har du stor frihet att besluta vilka meriter som ska krävas för ett arbete så länge meriterna är sakliga och inte medför att något av könen missgynnas direkt eller indirekt.

Kommunernas arbete för bättre tillgänglighet i Norrköpings och Linköpings tätorter - En jämförande studie av två kommuners arbete med den nationella handlingsplanen ”Från patient till medborgare” som mål Av: Malin Westman Karlsson Byrån mot Diskriminering i Norrköping Linköpings Universitet 2008 Diskriminering kan till exempel ske genom förskolans regler eller rutiner.

Kommunernas arbete för bättre tillgänglighet i Norrköpings och Linköpings tätorter - En jämförande studie av två kommuners arbete med den nationella handlingsplanen ”Från patient till medborgare” som mål Av: Malin Westman Karlsson Byrån mot Diskriminering i Norrköping Linköpings Universitet 2008

som hjälp i det förebyggande arbetet mot diskriminering. En gravt synskadad sökte arbete hos Försäkringskassan som handläggare av ärenden om sjukpenning och sjukersättning.

Diskriminering funktionshinder arbete

Utredaren skall utreda och föreslå hur en lag med förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder skall vara utformad. I detta arbete skall 

Diskriminering funktionshinder arbete

Formuleringen ”kan förväntas uppstå” innefattar exempelvis hiv-positiva och MS-sjuka. funktionshinder; på arbetsmarknaden, i vardagliga möten med andra, likabehandlingsplan och utgå från denna i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Barn- och elevskyddslagen upphörde att gälla den 1 januari 2009 och dess regler om Om en person blir sämre behandlad än någon annan i en liknande situation, exempelvis när han eller hon söker arbete eller bostad, är det diskriminering. Om diskrimineringen sker på grund av kön, etniskt ursprung, sexuell läggning, trosuppfattning, ålder eller funktionshinder är den olaglig.

bud mot diskriminering, dvs. lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet, lagen (1999:132) om förbud mot diskrimine-ring i arbetslivet av personer med funktionshinder och lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. Fördomar finns runt omkring oss i det svenska samhället och människor utsätts för diskriminering – negativ särbehandling – varje dag. De s k diskrimineringsgrunder som idag brukar nämnas är kön, ålder, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion samt sexuell läggning och könsidentitet.
Koldioxidutsläpp skatt bil

Diskriminering funktionshinder arbete

Kartlägg risker, analysera, åtgärda och följ upp. Arbeta löpande och i samverkan – det rådet finns i två nya handböcker om diskriminering som förhandlingsorganisationen OFR (Offentliganställdas En funktionsnedsättning kan påverka förmågan att röra sig, eller möjligheten att förstå och lära sig. För funktionsnedsatta i arbetslivet måste arbetet och arbetsmiljön anpassas så att han eller hon kan utföra sitt arbete.

Fråga om Försäkringskassan har gjort sig skyldig till direkt diskriminering på grund av funktionshinder genom att Har du själv råkat ut för diskriminering?
Millicom aktie usa

attling korut
oscar fax number
stadsbiblioteket jönköping logga in
lund university law
terapeutisk effekt
få båten att plana lättare

- kön. - könsidentitet/könsuttryck. - etnisk tillhörighet. - religion eller annan trosuppfattning. - funktionshinder. - sexuell läggning. - ålder. Page 2. I 

För den som utsätts, finns väl dokumente-rade psykiska och fysiska hälsorisker. Därför måste varje form av negativ särbehandling i samhället bekämpas. Ett aktivt arbete för en ökad förståelse människor emellan har sedan länge varit en … Lagen innehåller krav på att aktiva åtgärder vidtas på arbetsplatsen för att motverka diskriminering. I arbetet med aktiva åtgärder krävs samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare.

I så fall kan din arbetsgivare dömas för brott mot diskrimineringsförbudet i arbetslivet, enligt en vägledande dom i EU-domstolen som slår fast att fetma kan ses som funktionshinder. Målet handlar om en dagbarnvårdare i en kommun i Danmark som blivit uppsagd efter 15 års anställning på grund av att han lider av kraftig övervikt, enligt hans fack.

Kommunernas arbete för bättre tillgänglighet i Norrköpings och Linköpings tätorter - En jämförande studie av två kommuners arbete med den nationella handlingsplanen ”Från patient till medborgare” som mål Av: Malin Westman Karlsson Byrån mot Diskriminering i Norrköping Linköpings Universitet 2008 Diskriminering kan till exempel ske genom förskolans regler eller rutiner. Ett barn kan också bli diskriminerat om barnet blir särbehandlat på grund av en förälders eller syskons sexuella läggning, funktionshinder med mera. Direkt och indirekt diskriminering Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt. Även begreppet diskriminering definieras under fem punkter: direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera. (1 kap. 4 § diskrimineringslagen) I Skolverkets allmänna råd ”Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling” Diskriminering Återgång i arbete funktionshinder: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons Risken för diskriminering av personer med psykisk hälsa är allvarlig av många skäl – inte minst för att den rör en stor grupp i samhället. 1 av 4 svenskar har erfarenhet av egen psy - kisk ohälsa, och 3 av 4 svenskar är berörda om man räknar in anhörigskap 1 .

Bristande tillgänglighet är en form av diskriminering.